't Perrongeluk

Verhuurvoorwaarden ALGEMEEN

De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal ook permanent (laten) toezien op de goede werking en gebruik.

Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website www.tperrongeluk.be

 

1. Reservering

 1. Men kan telefonisch, per e-mail of via onze website reserveren.
 2. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is pas definitief na betaling van een voorschot.

2. Toeslag indien breuk/verlies

 1. Voor kapotte glazen wordt een toeslag gerekend van €2,50 per stuk.
 2. Indien niet conforme glazen worden teruggegeven, wordt er eveneens een toeslag van €2,50 aangerekend.
 3. Voor bestek wordt een toeslag gerekend van €0,50 per stuk indien niet conforme stuks worden teruggegeven. 

  Verhuurvoorwaarden TENTEN

         1. Waarborg:

   1. Reservaties zijn pas definitief bij betaling van een waarborg.
   2. In geval van annulering binnen drie weken voor de verhuurdatum vervallen de betaalde waarborgen, welke ook de reden van annulering moge wezen.
   3. Indien de waarborg op de afgesproken datum niet voldaan is, kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen en de tent verder verhuren.
   4. De terugbetaling van de waarborg zal gebeuren na afbraak van de tent. Bij schade aan de tent zal de terugbetaling gebeuren na herstelling.
  1. Betaling:
   1. De huur dient voldaan te worden vóór de opbouw van de tent.
   2. Wij aanvaarden enkel cash geld.
  2. Aansprakelijkheid:
   1. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van de tent aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
   2. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de tent is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook is de huurder gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden.
  3. Verzekering/vergunning:
   1. De tent is tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf voor te zorgen.
   2. Nodige vergunningen die voortvloeien uit gebruik van de tent (vb: SABAM) zijn ten laste van de huurder.
  4. Plaatsing:
   1. Tenten worden enkel door ons of onder onze begeleiding geplaatst en afgebroken.
   2. Als het terrein niet bereikbaar is per auto (min 15 meter), zullen wij extra kosten berekenen voor aan- en afvoer van de tenten.
   3. De ondergrond moet vlak zijn en vrij zijn van ondergrondse leidingen, zodat wij haringen in de grond kunnen slaan en voldoende kunnen afschoren.
   4. Indien het niet mogelijk blijkt de tent neer te zetten, zal de tent niet neergezet worden en dient de huursom alsnog voldaan te worden.
   5. Bij sterke wind of hevig onweer zal de tent niet opgezet worden.
  5. Gebruik:
   1. De huurder zal met de tent omgaan als een goede huisvader.
   2. Geen afgevende materialen of plakmateriaal op het tentzeil bevestigen. Anders zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen.
   3. In verband met brandgevaar geen verlichting of verwarmingstoestellen tegen het zeil hangen. In onze tent mogen ook geen BBQ, vuurkorven of staande terrasheaters worden geplaatst.
   4. Door de verhuurder aangebrachte logo’s mogen door huurder niet afgedekt of verwijderd worden.
   5. De huurder zal bij storm of hevig onweer de tent extra beveiligen teneinde schade te vermijden.
   6. Het is de huurder niet toegestaan om aan het frame van de tent lasten of ander zaken te bevestigen.
   7. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden onder te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.
   8. De huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot de plaatsen waar de tenten zich bevinden om de toestand van die tenten te laten inspecteren.
  6. Schade, verlies en diefstal:
   1. Wij houden graag rekening met normale slijtage van de tenten. De tent wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode.
   2. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van de tent en/of onderdelen daarvan.
   3. Eventuele schades aan de tent worden verrekend met de waarborg.
   4. Indien de schade meer bedraagt dan de borg dan dient het restant te worden bijbetaald.
   5. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
   6. Reparaties aan de tenten mogen alleen door verhuurder geschieden

  Verhuurvoorwaarden SPRINGKASTELEN

  De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal ook permanent (laten) toezien op de goede werking en gebruik.

  Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website www.tperrongeluk.be

   

  Springkastelen zijn gemaakt om in te springen niet om vanboven op te klimmen!!!

   

  1. Reservering

  1. Men kan telefonisch, per e-mail of via onze website reserveren.
  2. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is pas definitief als we al jullie gegevens hebben.

  2. Levering

  1. De springkastelen worden door ons geleverd en weer afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken. Binnen een straal van 15 km rond ons adres leveren wij gratis. Daarbuiten vragen wij een vergoeding van 0,50 Euro/km vanaf ons adres.
  2. Eén persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel, zoniet wordt een meerprijs van 30 € aangerekend.
  3. Elk oponthoud bij levering wordt aangerekend aan 10 € per begonnen kwartier (Vb: om een doorgang naar de tuin mogelijk te maken, ...).
  4. Een springkasteel moet steeds op een vlakke ondergrond (gras, terras, parking) geplaatst worden. Indien dit onmogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden zodat wij het nodige materiaal kunnen voorzien. Zo niet kan altijd geweigerd worden het springkasteel op te stellen.
  5. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.
  6. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit volgt.
  7. Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1,5 meter breedte. Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
  8. Gelieve +/- 1 meter vrije ruimte rondom het springkasteel te voorzien.

  3. Attracties

  1. Het is verboden om de buitenwanden van de springkastelen te klimmen. hangen en naar beneden te trekken.
  2. Het is verboden eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen, ... op de attracties te brengen.
  3. De attractie mag niet worden betreden met schoenen.
  4. Bij stroomuitval, storing aan de ventilator of bij drukverlies mag het springkussen niet gebruik worden en moeten alle gebruikers het springkasteel direct verlaten.
  5. In geval van regen laat men de attractie -indien mogelijk- opgeblazen zo dat er geen water in het kasteel kan lopen.
  6. Als het springkasteel bij regenweer toch dient afgelaten te worden zal deze worden dubbelgevouwen en met een waterdicht zeil worden overdekt. Koppel ook de motor en elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge plaats (ook bij overnachting).
  7. Bij een windkracht van meer dan 4 Bft moet het kasteel worden afgelaten om schade te voorkomen. Bij niet naleven hiervan zal eventuele opgelopen schade worden verhaald op de huurder.
  8. Na regen of storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen.
  9. De motor mag in geen geval worden afgedekt wegens kans op oververhitting.
  10. De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (230V – 16A, onbelast) tot aan de achterkant van het springkasteel. (Wij verhuren ook verlengkabels 25/50 meter)
  11. Overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering (dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen) en niet als bescherming tegen regen! De meest overdekkingen bieden de kastelen een kleine bescherming tegen de regen, maar zal er steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen.
  12. Het is verboden het dakzeil te verwijderen tijdens de huurperiode.
  13. De attracties worden op regelmatige basis gereinigd en gedesinfecteerd. Bij buitensporige vervuiling zullen kosten worden aangerekend. Het is de huurder verboden om met producten eventuele vervuiling te verwijderen. Deze kunnen namelijk schade toebrengen aan het materiaal.

  4. Schade/Ongevallen

  1. Bij eventuele vaststelling van schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder.
  2. Bij gebeurlijke ongevallen van welke aard ook tijdens de verhuurperiode kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld.
  3. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw.
  4. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator komen en het kasteel aflaten.
  5. Bij defect tijdens de huurperiode dient U ons onmiddellijk te verwittigen! Dit kan op het volgende nummer 0494/63.93.92 Dit om het tijdstip van het defect aan ons te bevestigen. Na vaststelling van de oorzaak van het defect door onze diensten zal U enerzijds een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald anderzijds de meerprijs van de herstelling aan U doorgerekend indien het defect te wijten is aan door U aangebrachte schade.
  6. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid n.a.v. het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.

  Opmerking: De meeste familiale verzekeringen dekken eventuele schade.

  5. Huurperiode

  1. De dag huurperiode begint om 10 uur en eindigt om 21 uur.
  2. Weekend begint op zaterdag 10 uur en eindigt zondag 21 uur.
  3. Mits afspraak kan er een afwijking op de huurperiodes zijn.
  4. De huurder verwittigt de verhuurder als de huurperiode vroeger dan voorzien afloopt.
  5. Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord.

  6. Annulatie

  1. Bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren, dit dient wel te gebeuren ten minste 12 uur voor het afgesproken uur van levering.
  2. Indien niet voorspeld maar het toch aanhoudend regent op de dag zelf kan u ons nog steeds contacteren om het springkasteel te annuleren.
  3. Bij te laat annuleren zal aan de huurder 50% van de totale huursom aangerekend worden.

  7. Betalingen

  1. Het volledige huurbedrag dient contant betaald te worden bij levering en plaatsing van de attractie.
  2. Onze voorwaarden hebben prioriteit op de voorwaarden en eventuele betalingstermijnen vermeld op bestelbons of in de algemene voorwaarden van de huurder.